Psg. de la Bonanova, 9, 1r 1a - 08022 BARCELONA
+34 93 517 48 44

Com es gestiona el desnonament d’un local comercial?

Gestionar el desnonament d’un local comercial pot ser un procés delicat i complex, tant per a propietaris com per a llogaters. A Ari Inversions entenem la importància d’abordar aquest tema amb sensibilitat i professionalitat, i per això et presentem una guia integral sobre com es gestiona aquest procés.

1. Avaluació legal

Abans d’iniciar el procés de desnonament, és crucial revisar el contracte d’arrendament per assegurar-vos que totes les clàusules i condicions siguin clares. La validesa legal del contracte és essencial per donar suport a qualsevol acció futura.

2. Notificació formal

Iniciar el procés de desnonament implica enviar una notificació formal a l’inquilí. Aquesta comunicació ha de complir els requisits legals i proporcionar un termini raonable per corregir qualsevol incompliment contractual.

3. Procés legal

En cas que l’inquilí no compleixi les condicions especificades a la notificació, es procedirà amb el desnonament mitjançant els canals legals corresponent. Ari Inversions compta amb advocats especialitzats que poden guiar els propietaris a través d’aquest procés, assegurant que siguin tots els passos d’acord amb la llei.

4. Coordinació amb les autoritats

Treballar en estreta col·laboració amb les autoritats locals és essencial durant el procés de desnonament, així es garanteix que es respectin tots els procediments legals i que es minimitzi qualsevol possibilitat de conflicte.

5. Execució del desnonament

Una vegada obtinguda l’ordre judicial de desnonament, es procedirà a la seva execució. Aquest pas pot incloure la intervenció de les forces de l’ordre públic per garantir un procés segur i eficient.

6. Consideració d’alternatives

A Ari Inversions també explorem opcions alternatives abans d’arribar al desnonament. Negociar acords de pagament, reestructuració de contractes o trobar solucions mútuament beneficioses pot ser una estratègia efectiva per a totes les parts involucrades.

Gestionar el desnonament d’un local comercial és un procés que requereix experiència i comprensió. A Ari Inversions oferim un enfocament professional i ètic per ajudar els nostres clients a enfrontar-se a aquests desafiaments. El nostre objectiu és facilitar una transició fluida i justa per a totes les parts involucrades al procés de desnonament d’un local comercial.

Leave a comment